looks007

1O1O吓:
究竟人會唔會作出同自己性取向不同嘅性愛呢?(例如異性戀嘅人同同性做愛)

OpenRoom 小編:
性取向同性行為模式並無必然關係,即使有固定嘅性取向亦都可以嘗試其他性行為模式。

例如Bend Over Boyfriend(BOB) 就喺一個著名例子,意思喺直男被對方刺激或插入肛門。好多人都會認為性取向決定咗固定嘅性行為模式,但喺無論任何性行為模式或者同唔同性別嘅人發生性行為都好,只要唔對身心做成傷害亦都可以嘗試架。

回應此文章: